Klauzula obowiązku informacyjnego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Katolickie Stowarzyszenie Tabor,
  ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie będzie prowadzić operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamierzeń związanych
  z prowadzeniem rekolekcji, katechez, konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz imprez kulturalnych wraz z niezbędną obsługą księgową i finansową  oraz realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane tylko, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie rozliczeń finansowych, skarbowych, ubezpieczeniowych oraz w celach statystycznych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu  wobec niezgodnego z prawem przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe w ramach korespondencji mailowej i rejestracji poprzez formularze Google będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (tzw. Privacy Shield).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędny warunek do uczestnictwa w zamierzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
  Brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo Pani/Pana w realizowanych zamierzeniach Stowarzyszenia.
 8. Pani/Pana dane zawarte w dokumentach księgowych i finansowych będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa.
 9. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu  jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych do realizacji w jego imieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępna pod adresem e-mail:  danield@op.pl oraz telefonem kontaktowym  501 267 435.