Regulamin przekazywania darowizn

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA TABOR W RAMACH SERWISU PRZELEWY24

I. DEFINICJE

Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie stosuje się następujące określenia:

1. Katolickie Stowarzyszenie TABOR z siedzibą w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, NIP: 8133601895, REGON: 180478319, KRS 0000338176. Stowarzyzenie realizuje cele ewangelizacyjne i religijne.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

3. „Usługodawca” – Katolickie Stowarzyszenie TABOR

4. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.tabor.rzeszow.pl

5. „Usługobiorca” – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

6. „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Usługobiorcę serwisu na rzecz Usługodawcy na realizację jego celów statutowych za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

7. „Darczyńca” – osoba, która dokonała Darowizny.

8. „Operator bezpiecznych płatności internetowych” – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie darowizn na rzecz  Katolickiego Stowarzyszenia TABOR – PayPro S.A.

9. „Obdarowany” – Katolickie Stowarzyszenie TABOR po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.

2. Regulamin określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działalności Katolickiego Stowarzyszenia TABOR za pośrednictwem należącego do Stowarzyszenia serwisu dostępnego pod adresem: www.tabor.rzeszow.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawców w związku przekazywaniem darowizn.

3. Każdy Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

  • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom serwisu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu.

III. UMOWA DAROWIZNY

1. Usługobiorca serwisu oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Usługobiorcy.

2. Usługobiorca serwisu oświadcza, że wie, iż w momencie dokonania przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Katolickiego Stowarzyszenia TABOR jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

2. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jarosławiu: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

3. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następującego operatora: – PayPro S.A., z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887.

4. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą: przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) lub przelewu tradycyjnego.

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayPro SA (www.przelewy24.pl).

6. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayPro S.A. przez Katolickie Stowarzyszenie TABOR. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayPro S.A. wpłaty. Płatność udostępniana jest Katolickiemu Stowarzyszeniu TABOR w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayPro S.A. nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od  Katolickiego Stowarzyszenia TABOR prowizję od każdej płatności.

V. REKLAMACJE

1. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowy@tabor.rzeszow.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Usługobiorców z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.

VI. DANE OSOBOWE

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Katolickie Stowarzyszenie TABOR.

2. Katolickie Stowarzyszenie TABOR przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie te dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności), które są niezbędne w do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą transakcję płatniczą na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

4. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.