Regulamin Domu

Regulamin Domu Diecezjalnego TABOR

 • 1. Dom Diecezjalny TABOR jest miejscem odpoczynku, wyciszenia, modlitwy i odnowy duchowej. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.
 • 3. Doba noclegowa: 16:00 – 14:00 (chyba że uzgodniono inaczej z Dyrektorem Domu). Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie ośrodka po godz. 14:00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 • 4. Do wydawania kluczy, przyznawania pokoi i ustalania terminów rekolekcji jest upoważniony Dyrektor Domu oraz pracownik Recepcji. Klucze do pokoju otrzymuje organizator rekolekcji lub osoba, przez niego wyznaczona po dokonaniu meldunku. Przed każdorazowym opuszczeniem terenu Domu, należy zdać klucze do recepcji.
 • 5. Dom Diecezjalny nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, dlatego należy zamykać okna i drzwi po opuszczeniu ośrodka.
 • 6. Dom Diecezjalny zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju.
 • 7. Dom nie ponosi odpowiedzialności za brak usług i mediów dostarczanych przez firmy zewnętrzne.
 • 8. Posiłki wydawane są na jadalni w godzinach: 8:00 śniadanie, 13:00 obiad, 18:00 kolacja. Na jadalni należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących reżimu sanitarnego.
 • 9. Gaśnice oraz hydranty zewnętrzne znajdują się w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Apteczka znajduje się w recepcji.
 • 10. Cisza nocna na terenie Domu obowiązuje w godzinach 23:00 – 6:00. Godziny obowiązywania ciszy nocnej, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu mogą zostać zmienione.
 • 11. Osoby, które nie będą stosowały się do powyższego regulaminu mogą zostać usunięte
  z Domu Diecezjalnego bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań (osoby niepełnoletnie odbierane są przez rodziców). Budynek jest strzeżony przez ochroniarza.

OBOWIĄZKI GOŚCI I MIESZKAŃCÓW

 • 12. 1. Organizator rekolekcji zgłasza rekolekcje wraz z planem na co najmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 1. W przypadku braku zgłoszenia późniejszego przyjazdu Recepcja może udostępnić zarezerwowany pokój innym osobom uznając, że nastąpiła faktyczna rezygnacja
  z dokonanej rezerwacji.
 • 14. W zajmowanym pokoju, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka z parkiem włącznie obowiązuje dbałości o czystość i porządek. Bardzo prosimy o oszczędne używanie światła i wody.
 • 15. Wszelkie usterki zaistniałe podczas pobytu, jak również zastanych w pomieszczeniach gość domu zgłasza do Recepcji. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub
  w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy
  w dostawie prądu, gazu, wody.
 • 16. Obowiązuje korzystanie z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów BHP i Ppoż. Ognisko lub grill można rozpalić w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu w parku jedynie po uzyskaniu zgody Dyrektora Domu.
 • 17. Gość przed wyjazdem z rekolekcji ma obowiązek ściągnięcia prześcieradeł oraz poszewek z pościeli.
 • 18. Organizator rekolekcji, przed opuszczeniem ośrodka ma obowiązek zdać na recepcji wszystkie klucze, które zostały mu powierzone.
 • 19. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do stosowania się do wszystkich poleceń Dyrektora Domu lub osób przez niego upoważnionych w trakcie pobytu w ośrodku.
 • 20.     NA TERENIE DOMU ZABRANIA SIĘ:

1)        pisania po ścianach, meblach, łóżkach;

2)        naklejania czegokolwiek na ściany, meble, łóżka;

3)        przesuwania mebli, łóżek;

4)       używania w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek, prostowników akumulatorowych.
Urządzenia dopuszczone do użytku  w pokojach: suszarka do włosów, prostownica do włosów, golarka elektryczna, ładowarka do telefonu, tabletu i laptopa, radio, laptop itp. Korzystanie w pokojach z urządzeń zabronionych niniejszym regulaminem grozi karą grzywny w wysokości 1000 zł;

5)        palenia świeczek, podgrzewaczy oraz innych źródeł otwartego ognia;

6)        zostawiania włączonego światła, otwartych drzwi, odkręconych kranów, urządzeń pod napięciem pod nieobecność lokatorów;

7)        ogrzewania pokoi kaloryferami przy jednoczesnym ich wietrzeniu;

8)        spożywania posiłków w pokojach.

Miejscem wyznaczonym do spożywania posiłków jest jadalnia. Nie ma możliwości korzystania z aneksów kuchennych na żadnym z pięter;

9)        spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania narkotyków
i stosowania innych środków odurzających na terenie całego Domu Rekolekcyjnego;

10)    wynoszenia naczyń i sztućców z jadalni;

11)    parkowania samochodów pod ośrodkiem. Do tego celu wyznaczony jest parking niestrzeżony, niezamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie;

12)    wprowadzania zwierząt i osób trzecich na teren ośrodka bez zgody Dyrektora Domu. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należność w Recepcji.

 • 21.     Opłaty za zniszczenia:
 1. Rolety – 300 zł; termostat – 100 zł; krzesło – 150 zł; kaucja za zgubienie klucza – 250 zł (klucz z budynku A), 50 zł (klucz z budynku B); pozostałe zniszczenia – według obowiązujących na rynku cen.
 2. Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Obowiązuje zakaz przenoszenia wyposażenia między budynkami.