PSYCHOEDUKACYJNE PODRÓŻE #1

Star­tu­jemy z nowymi wyda­rze­niami o tema­tyce zdro­wia psy­chicz­nego w Rze­szo­wie. Zabierz się z nami w Psy­cho­edu­ka­cyjną Podróż. Pierw­sza wyprawa po wie­dzę już 10 listo­pada 2022 r. od godz. 18:00. Wstęp wolny. Zapra­szamy!

W pla­nie mamy dwie pre­zen­ta­cje:

1. ”Jesz­cze smu­tek, czy już depre­sja?”

Depre­sja jest coraz czę­ściej dia­gno­zo­waną cho­robą, sza­cuje się, że za kilka lat będzie jedną z wio­dą­cych cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Wokół niej naro­sło wiele mitów, któ­rym przyj­rzymy się już 10 listo­pada. Wystąpienie będzie miało cha­rak­ter wykła­dowy, z moż­li­wo­ścią zada­wa­nia pytań i pody­sku­to­wa­nia o tym, jak widzimy depre­sję. W prezentacji przyjrzmy się jej obja­wom, cha­rak­terystyce i temu, „co tak naprawdę cho­ruje”. Prelegentka będzie posił­ko­wać się opi­sami depre­sji od środka, czyli od osób, które jej doświad­czyły lub z nią żyją. Spo­tka­nie pozwoli też zro­zu­mieć, jak wspie­rać bli­skie osoby cho­ru­jące na depre­sję i co możemy zro­bić, by ta cho­roba nas omi­nęła lub by zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia.

Pre­le­gentka:

Monika Cho­chla – psy­cho­lożka, tre­nerka kom­pe­ten­cji mięk­kich, coach, tera­peutka Racjo­nal­nej Tera­pii Zacho­wa­nia i facy­li­ta­torka Job Cra­fting. Pra­cuje w obsza­rze roz­wi­ja­nia poten­cjału i sku­tecz­no­ści w dzia­ła­niu jako tre­ner i coach. Pro­wa­dzi autor­skie warsz­taty psy­cho­lo­giczne dla osób wie­rzą­cych, inspi­ruje ludzi pisząc arty­kuły dla Deon.pl i bloga www.chce­mi­sie.com.pl. Pry­wat­nie: cią­gle zako­chana żona swo­jego męża, mama dwójki dzieci, począt­ku­jąca ogrod­niczka i zapa­lona miło­śniczka wypraw rowe­ro­wych po Pol­sce i Euro­pie.

2. „Psy­cho­lo­gia a psy­cho­te­ra­pia. Róż­nice i podo­bień­stwa”.

Pod­czas podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych zadba­nia o swoje zdro­wie psy­chiczne wiele osób może mieć wąt­pli­wo­ści odno­śnie tego do jakiego spe­cja­li­sty powinni się udać. Chęt­nie roz­ja­śnimy Wasze wąt­pli­wo­ści. W tej pre­zen­ta­cji prelegentki przybliżą nam to, co wspól­nego, a co odmien­nego niosą ze sobą wspo­mniane formy pomocy psy­cho­lo­gicznej / tera­peu­tycz­nej.

Pre­le­gentki:

Rok­sana Jędryka-Nykiel – stu­dentka szkoły psy­cho­te­ra­pii w podej­ściu Gestalt oraz 3 roku psy­cho­lo­gii na uczelni Col­le­gium Huma­num. Sta­ży­sta w Chrze­ści­jań­skiej Poradni Psy­cho­lo­gicznej, na Tabo­rze”. W psy­cho­te­ra­pii fascy­nuje ją bycie bli­sko czło­wieka. Pry­wat­nie mężatka i miło­śniczka zwie­rząt.

Aneta Kamiń­ska-Dro­bot – peda­gog, stu­dentka III r. psy­cho­lo­gii oraz sta­żystka w Chrze­ści­jań­skiej Poradni Psy­cho­lo­gicznej „Tabor”. W psy­cho­lo­gii bar­dzo ważna jest dla niej empa­tia i wsłu­cha­nie się w dru­giego czło­wieka. Lubi podzi­wiać piękno natury pod­czas gór­skich wędró­wek.

Wydarzenie dobędzie się w Auli Szopińskiego Domu Diecezjalnego TABOR (niedaleko recepcji).

Poprowadzi je Patrycja Ewa Longawa – psychoterapeutka i arteterapeutka z @Jest Nadzieja.

W trak­cie eventu, jak i po nim, będzie czas na pyta­nia, roz­mowy oraz integrację.