Statut

STATUT

Katolickiego Stowarzyszenia TABOR

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa, siedziba, teren i prawna podstawa działania

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Katolickie Stowarzyszenie TABOR, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie TABOR
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej” o oraz w oparciu o kanon 299 Kodeksu prawa kanonicznego, jako prywatne, katolickie stowarzyszenie wiernych.

 

2.

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo oraz nadawać odznaki.

 

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

3. Członkostwo w stowarzyszeniu

 1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby, które swoje życie prywatne oraz uczestnictwo w życiu publicznym pragną oprzeć na wartościach i zasadach zawartych w nauczaniu Kościoła Katolickiego oraz dają temu wyraz w swym codziennym postępowaniu.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych, wspierających i honorowych decyduje Zarząd w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym dla skuteczności przyjęcia członka zwyczajnego wymagane jest zatwierdzenie przez Komisję. Do czasu zatwierdzenia osoba przyjęta przez Zarząd posiada status członka wspierającego.

4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia – z wyjątkiem członków wspierających, honorowych oraz członków zwyczajnych nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, w tym: we wspólnych spotkaniach, zjazdach, wyjazdach, rekolekcjach.
 4. Korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

5. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Wspierać i realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Postępować zgodnie ze statutem.
 3. Systematycznie opłacać składki członkowskie i spełniać inne świadczenia zadeklarowane wobec Stowarzyszenia.
 4. Troszczyć się o rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

6. Ustanie członkostwa następuje z chwilą:

 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego niedopełnienia obowiązków członkowskich, a także w przypadku zaprzestania spełniania wymogu §3 ust.1 Statutu.
 3. Śmierci członka Stowarzyszenia.

7.

Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do WZC. Odwołanie rozpoznawane jest przez WZC, jeżeli zostanie wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu osobie, której ona dotyczy. Odwołanie może wnieść osoba, której wykluczenie lub skreślenie dotyczy. Za zgodą Członka Stowarzyszenia doręczeń można dokonywać drogą elektroniczną.

 

8. Zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia

 1. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach i obowiązkach członka uchwałą Zarządu, jeśli wystąpią przyczyny losowe: długotrwała choroba, wyjazd zagraniczny.
 2. Zawieszenie członka zwyczajnego ustaje z chwilą złożenia przez niego Zarządowi oświadczenia
  o gotowości do aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

9.

Stowarzyszenie opiera się o społeczną pracę swoich członków. Dla realizacji celu i zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić niezbędną liczbę pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne, a także korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

 

ROZDZIAŁ III

CEKE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

10.

Celem Stowarzyszenia jest działalność ewangelizacyjna. Stowarzyszenie działa na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionych, osób niepełnosprawnych, ze szczególnym nastawieniem na studentów oraz młodzież zaliczającą się to tych grup. Działania polegające na promowaniu wartości religijnych, narodowych, kulturowych, oświatowych, sportowych kierowane są do każdego człowieka, który zechce z działalności stowarzyszenia skorzystać.

11. Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność duszpasterska.
 2. Kształtowanie duchowej i intelektualnej postawy członków Stowarzyszenia i osób młodych poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła.
 3. Troska o rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu katolickim.
 4. Promowanie muzyki o tematyce chrześcijańskiej.
 5. Promowanie mediów katolickich.
 6. Promowanie wartości chrześcijańskich.
 7. Promowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
 8. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży szerząca zasady moralne i prawdy wiary.
 9. Kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej, dla upowszechnienia jej zaangażowania w życie społeczności akademickiej, społeczeństwa i narodu.
 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury narodowej i tradycji, dbanie o rozwój świadomości narodowej.
 12. Działanie na rzecz współpracy transgranicznej i międzynarodowej.
 13. Działalność charytatywna, opiekuńcza i woluntarystyczna.
 14. Podejmowanie działań i inicjatyw służących przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i obcokrajowców.
 15. Propagowanie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym takim jak uzależnieni, subkultury.
 16. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 18. Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.
 19. Zaangażowanie w rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia.
 20. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i sportu.
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 22. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.

12. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

 1. Współpraca z władzami akademickimi uczelni z regionu i samorządami studenckimi oraz krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami.
 2. Współpraca z innymi organizacjami z kraju i zagranicy mającymi te same wartości i realizującymi podobne cele.
 3. Organizowanie koncertów ewangelizacyjnych i koncertów piosenki religijnej.
 4. Współdziałanie z ruchami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, działającymi na rzecz dobra wspólnego, poprzez organizacje między innymi: akcji charytatywnych, promocję i organizację wolontariatu, ruchy trzeźwości, ruchy ekologiczne, promocję i organizację imprez turystycznych.
 5. Organizacja nabożeństw liturgicznych, spotkań modlitewnych, rekolekcji i pielgrzymek.
 6. Organizowanie sekcji samokształceniowych, kursów i konferencji.
 7. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, takich jak akademie, koncerty, konkursy.
 8. Organizowanie wystaw, imprez i pokazów.
 9. Organizowanie wykładów, zebrań, sympozjów i spotkań dyskusyjnych.
 10. Realizacje różnorakich projektów z wykorzystaniem funduszy społecznych, funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych funduszy krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
 11. Organizowanie zbiórek publicznych.
 12. Pomoc dla członków Stowarzyszenia, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji losowej.
 13. Współpraca z organizacjami z krajów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego i krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej.
 14. Współpraca z mediami katolickimi i świeckimi.
 15. Organizacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
 16. Organizacja zajęć sportowych.
 17. Wykonywanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 18. Indywidualna pomoc materialna osobom w potrzebie w kraju i za granicą.
 19. Wydawanie gazetki stowarzyszenia.
 20. Prowadzenie strony internetowej.
 21. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 22. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

 

ROZDZIAŁ IV

FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

13.

Stowarzyszenie w realizacji zadań współpracuje z organami administracji publicznej, innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi.

14.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową jako działalność nieodpłatną jak
  i działalność odpłatną.
 2. Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w § 12 punktach 1 do 20. Statutowa działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w §12 punktach 21 do 22.
 3. Działalność nieodpłatna prowadzona przez Stowarzyszenie jest zawarta w niniejszych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 4. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów – § 12 pkt. 17
 5. 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – § 12 pkt. 10 i 21
 6. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego § 12 pkt. 15
 7. 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki – § 12 pkt. 4 i 15
 8. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – § 12 pkt. 8 i 9
 9. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – § 12 pkt. 4, 15 i 18
 10. 85.59.B. – pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – § 12 pkt. 6, 7 i 9
 11. 88.99. Z – pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – § 12 pkt. 13 i 20
 12. 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – § 12 pkt. 3, 4, 7, i 8
 13. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem – § 12 pkt. 8
 14. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – § 12 pkt. 3 i 5
 15. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – § 12 pkt. 1, 2, 4, 11, 12 i 16 2.
 16. Działalność odpłatna prowadzona przez Stowarzyszenie jest zawarta w niniejszych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 17. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – § 12 pkt. 22
 18. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego § 12 pkt. 21

15.

 1. Dochód z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań publicznych.
 2. Wypracowane dochody mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych (w szczególności ewangelizację) przez inne organizacje mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

16.

Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

17.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

18. Władze Stowarzyszenia i ich kadencja

 1. Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków (zwane w dalszej części statutu także WZC), Zarząd, Komisja Rewizyjna (zwana w dalszej części statutu także Komisją) oraz Asystent Kościelny (zwany w dalszej części statutu także Asystenetem).
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej, a wyboru członków tych organów dokonuje WZC.
 3. Kadencja Komisji wybranej w okresie 1.10.2016 r. – 30.11.2016 r. trwa 10 lat, a jej Członkowie nie mogą być odwołani (z wyjątkiem członka wybieranego przez Biskupa) przed upływem kadencji, chyba, że w sposób rażący naruszają Statut lub niedbale wykonują swoje obowiązki.

19.Walne Zebranie Członków

 1. W WZC biorą udział:
 2. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, członkowie zwyczajni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaproszeni goście.
 4. WZC może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne WZC jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 września jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadomienie o terminie WZC winno zostać przesłane co najmniej 21 dni przed jego planowanym terminem.
 6. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne WZC obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego WZC winno zostać przesłane co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem.
 7. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne WZC w terminie 14 dni od daty przedstawienia żądania jego zwołania Zebrania. Jeżeli Zarząd nie wypełni tego obowiązku w terminie 14 dni od otrzymania żądania, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołać może Komisja lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 8. WZC zwoływane może być w dowolny skuteczny sposób wybrany przez Zarząd, o ile dojście informacji o Zebraniu do adresata nie budzi wątpliwości, w tym w szczególności pisemnie, faxem, ustnie, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 9. Uchwały WZC podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego WZC.
 10. Jeżeli prawidłowo zwołane WZC nie może podejmować ważnych uchwał ze względu na brak kworum, termin WZC zostaje przesunięty o godzinę. Po upływie godziny WZC może podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych członków, przy czym protokół WZC obligatoryjnie zawiera wzmiankę „Walne Zebranie Członków odbyło się i podejmowało uchwały na podstawie § 19 pkt 8 statutu”.
 11. Przewodniczący WZC wybierany jest zwykłą większością głosów członków obecnych na danym WZC, spośród zgłoszonych kandydatów.

20.

WZC przysługują, poza wymienionymi odrębnie w Statucie, następujące uprawnienia:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwołanie Członków Zarządu (w tym Prezesa) oraz Komisji, z wyłączeniem członka powoływanego przez Biskupa.
 3. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych statutem.
 5. Uchwalanie absolutorium dla członków Zarządu.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania finansowego
  i merytorycznego.
 7. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

21. Zarząd

 1. Zarząd składa się z członków w licznie od 2 do 5 osób.
 2. Zarząd może ze swego grona powołać wiceprezesa lub wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 3. W przypadku rezygnacji, śmierci, wykluczenia jednego z członków Zarządu powołanego przez WZC, Zarząd może powołać osobę pełniącą obowiązki członka Zarządu. W takim przypadku najbliższe WZC obowiązkowo podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia tak powołanej osoby, albo wybiera do składu Zarządu osobę w celu jego uzupełnienia, a mandat członka pełniącego obowiązki wygasa.
 4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej połowy składy Zarządu. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia i może zostać zwołane przez każdego z Członków Zarządu. §23 ust.8 Statutu stosuje się odpowiednio. W przypadku zgody wszystkich Członków Zarządu posiedzenie może odbyć się w każdym innym miejscu na terytorium RP.
 6. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu każdy z Członków Zarządu otrzymuje pocztą elektroniczną na wskazany przez niego na piśmie adres e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 7. Z posiedzenia Zarządu spisuje się protokół.
 8. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

22. Kompetencje Zarządu, reprezentacja Stowarzyszenia

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia, wszelkich czynności nie zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.
 2. W sprawach wchodzących w zakres czynności zwykłego zarządu Stowarzyszenia, Zarząd może działać bez uchwały Zarządu, a w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 3. Celem usunięcia wątpliwości ustala się, że zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzanie majątkiem o wartości przekraczającej 20.000,- zł stanowi czynność przekraczającą zwykły Zarząd.
 4. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch Członków Zarządu.

23. Komisja Rewizyjna

 1. Jest niezależnym organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Składa się z członków w liczbie od 2 do 3, wybieranych przez WZC.
 3. Członkowie Komisji nie mogą piastować funkcji w Zarządzie ani pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. W razie rezygnacji, śmierci, wykluczenia lub skreślenia jednego z członków Komisji, Komisja może powołać osobę pełniąca obowiązki członka Komisji. W takim przypadku najbliższe WZC obowiązkowo podejmuje uchwalę w sprawie zatwierdzenia tak powołanej osoby, albo wybiera nowego członka.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być jedynie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 8. Posiedzenie Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb – przez każdego z Członków Komisji lub co najmniej dwóch Członków Zarządu i powinny odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przesyłane jest na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
  W przypadku usprawiedliwionej niemożliwości stawienia się na posiedzenie, Członkowie Komisji ustalą inny dogodny nieodległy termin, a w przypadku braku porozumienia, termin kolejnego posiedzenia wyznaczy Asystent Kościelny.

24. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej oraz realizacji zadań statutowych.
 2. Wnioskowanie w przedmiocie zatwierdzenia przez WZC  sprawozdań finansowych Zarządu.
 3. Wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
 4. Składanie sprawozdania ze swojej działalności WZC.
 5. Wyrażanie zgody na zmiany Statutu oraz inne czynności w przypadku przewidzianych w Statucie.

25. Asystent kościelny

 1. Asystent jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Rzeszowskiego w każdym czasie, wedle jego uznania.
 2. Asystent ma prawo do udziału we wszystkich posiedzeniach i zebraniach organów Stowarzyszenia.
 3. Asystent ma decydujący głos w sprawach wiary.
 4. W sprawach organizacyjnych Asystent ma głos doradczy.

26. Biskup Rzeszowski

 1. Biskup Rzeszowski (zwany dalej także Biskupem) powołuje Asystenta Kościelnego, jednego członka Komisji oraz jednego członka Zarządu.
 2. Powoływanie i odwoływanie przez Biskupa osób, o których mowa w ust.1 powyżej, może odbywać się w każdym czasie na piśmie bez potrzeby zwoływania czy uczestnictwa w jakichkolwiek posiedzeniach lub zgromadzeniach organów Stowarzyszenia.

 

ROZDZAIŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

26. Majątek Stowarzyszenia

Majątek stowarzyszenia może pochodzić z :

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej w tym z umów sponsorskich oraz z odpłatnej działalności statutowej niebędącej działalnością gospodarczą.
 3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 4. Dotacji, subwencji oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne podmioty.
 5. Dochodów ze zbiórek.
 6. Wynagrodzeń uzyskanych w ramach odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
 7. Funduszów pomocowych Unii Europejskiej.
 8. Ze składek członkowskich.
 9. Środków z przyjętych do realizacji zadań zleconych.

27. Dysponowanie środkami finansowymi oraz zaciąganie zobowiązań

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zaciągania zobowiązań określa regulamin organizacyjny.
 2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w sposób określony obowiązującym prawem.
 3. Stowarzyszenie składa co roku biskupowi Diecezji Rzeszowskiej sprawozdanie z działalności (wydatków i przychodów) wg kanonu 319 Prawa Kanonicznego.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 5. Dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego, w zakresie wynikającym ze Statutu.
 6. Dysponowanie środkami pochodzącymi z darowizn, zapisów, spadków, winno w granicach celów Stowarzyszenia uwzględniać życzenia ofiarodawców.

28.

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

29. Zmiana Statutu Stowarzyszenia

 1. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
 2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje WZC.
 3. Zmiana Statutu wymaga uprzedniej zgody Komisji oraz Asystenta, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

30. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje WZC większością 2/3 głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, majątek zostanie przekazany na rzecz innej organizacji prowadzącej na terenie województwa podkarpackiego działalność najbardziej zbliżoną do działalności Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność ewangelizacyjną, a w przypadku braku takiej organizacji majątek zostanie przekazany na rzecz organizacji wskazanej przez Biskupa Rzeszowskiego.
 3. Rozwiązanie Stowarzyszenia dla skuteczności uchwały WZC wymaga zgody Komisji lub Biskupa, wyrażonej uprzednio w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może być rozwiązane przez Zarząd, za zgodą Komisji oraz Biskupa.

Wersja do pobrania tutaj.