Regulamin NANS

NANS

Regulamin Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu
“Jezus 24/7”

I. Postanowienia ogóle

 1. Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu “Jezus 24/7” (w skrócie: NANS) jest wydarzeniem o charakterze religijnym, mającym na celu godne uczczenie Najświętszego Sakramentu poprzez adorację. Organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie TABOR,
  ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów.
 2. NANS odbywa się przez całą dobę (w dzień i w nocy) zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi.
 3. NANS rozpoczęło się uroczystą Eucharystią sprawowaną przez ks. bp Jana Wątrobę, dnia 29 listopada 2014 r. o g. 19.00.
 4. Zgłaszając pisemnie swój udział poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego każdy Uczestnik:
  – przyjmuje do wiadomości religijny charakter NANS;
  – w pełni akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosowania się do poleceń organizatora;
  – wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji NANS oraz przekazania jego imienia i numeru telefonu osobom, które razem z nim będą odbywać adorację oraz w godzinach poprzedzającej i następującej. Charakter przetwarzania danych jest opisany w Klauzuli obowiązku informacyjnego Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu “Jezus 24/7”.
 5. W kaplicy adoracji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom adorującym jak
  i Najświętszemu Sakramentowi, jest prowadzony monitoring wizyjny. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny uniemożliwia uczestnictwo w NANS. Informację o zasadach wykorzystywania monitoringu znajduje się w Klauzuli obowiązku informacyjnego Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu “Jezus 24/7”.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Religijna motywacja do udziału w NANS.
 2. Udział w NANS możliwy jest dla wszystkich osób, posiadających stan zdrowia fizycznego
  i psychicznego pozwalające na godzinną adorację w ciszy w wybranej przez siebie stałej porze.
 3. Udział w NANS odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w NANS wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność. Konieczne jest wtedy wybranie jednej godziny adoracji wraz z dorosłym opiekunem.
 5. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego w czasie NANS.
 6. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione
  w wyniku niespodziewanych zdarzeń w czasie NANS.
 7. Uczestnik zobowiązany jest podczas NANS posiadać dowód tożsamości
  (na ewentualne potrzeby uprawnionych organów).
 8. Uczestnik nie wnosi żadnych obowiązkowych opłat związanych z NANS.

III. Postanowienia szczegółowe

 1. Każdy uczestnik NANS może wybrać jedną godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu
  (w wybranym dniu tygodnia, o wybranej porze) i zobowiązuje się przez okres jednego roku liturgicznego do adoracji w tym czasie.
 2. Na daną godzinę adoracji mogą zapisać się najwyżej dwie osoby, przy założeniu, że wszystkie pozostałe godziny adoracji zostały już obstawione. Małżeństwa deklarujące się adorować wspólnie traktuje się jako obstawienie jednego miejsca.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do obecności w kaplicy adoracji (Dom Diecezjalny Tabor, Rzeszów, ul. Połonińska 25) w wybranym przez siebie terminie.
 4. W razie niemożliwości uczestniczenia w adoracji Uczestnik ma obowiązek zapewnić zastępstwo tak, aby w kaplicy obecna była przynajmniej jedna osoba adorująca. Jeśli na daną godzinę zapisane są dwie osoby, wówczas wystarczy poinformować tę drugą o swojej nieobecności.
 5. Sugeruje się, aby zastępstwa dobierane były spośród osób uczestniczących w NANS, dlatego Uczestnicy zgadzają się na udostępnienie swoich danych (imię, numer telefonu) osobom, które będą adorować w godzinach poprzedzających i następujących wybraną przez nich godzinę adoracji.
 6. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora NANS o swojej nieobecności tylko wówczas, gdy nie udało się zapewnić zastępstwa.
 7. W kaplicy adoracji należy przyjąć postawę godną (klęczącą lub siedzącą).
 8. W kaplicy adoracji obowiązuje cisza. Uczestnicy nie odmawiają modlitw na głos ani szeptem, a także nie śpiewają pieśni. Uczestnik NANS przyjmuje to do wiadomości
  i zobowiązuje się do dbania o ciszę w tym miejscu modlitwy.
 9. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do upomnienia Uczestnika, a nawet usunięcia go z listy osób biorących udział w NANS.