Styczniowy Dzień Skupienia dla kandydatów do bierzmowania z Witkiem Wilkiem

Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na organizowany w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie Dzień Skupienia!

Dzień skupienia Witek Wilk

Z DUCHA DLA DUCHA!

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania

Termin: 12 stycznia 2018 r.
Czas trwania: 09.00-17.00
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25
Głosi: Witek Wilk
Koszt: bezpłatnie!
Zapisy: https://bit.ly/2RPmxPF

 • Zapisów na Dzień Skupienia można dokonać indywidualnie lub w grupie.
 • Na Dzień Skupienia grupę może zapisać ksiądz opiekun.

Od uczestników zapisujących się indywidualnie wymagamy oświadczenie oraz numer kontaktowy rodzica o następującej treści:

„Ja, niżej podpisana/y, udzielam zgody na udział mojego dziecka /imię i nazwisko dziecka/ w Dniu Skupienia dla kandydatów do bierzmowania „Z Ducha dla ducha!” organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie TABOR w Rzeszowie. Wiem, że spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2019r. w godzinach 09.00-17.00 w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25. Wiem, że spotkanie ma charakter religijny i zgadzam się na uczestnictwo w praktykach religijnych mojego dziecka. Przeczytałam/em i akceptuję regulamin spotkania (dostępny w formularzu zapisów). Zgadzam się na podanie organizatorowi mojego numeru telefonu w celach kontaktowych.”

Plan Spotkania:

09.00 Zawiązanie wspólnoty (przywitanie, modlitwa, sprawy organizacyjne)
09.30 Katecheza I (Witek Wilk)
10.30 Przerwa na herbatę i ciastko
11.00 Katecheza II (Witek Wilk)
12.30 Obiad
13.30 Praca w grupach
15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (modlitwa uwielbienia: Witek Wilk)
16.00 Eucharystia
17.00 Zakończenie Dnia Skupienia

Regulamin Spotkania

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące uczestników spotkania dla kandydatów do bierzmowania „Z Ducha dla ducha!” (zwane dalej spotkaniem), które odbędzie się w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25 w dniu 12 stycznia 2019 r., w godz. 9.00-17.00. Organizatorem spotkania jest Katolickie Stowarzyszenie TABOR w Rzeszowie.
 2. Spotkanie ma charakter religijny i jest prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 3. W spotkaniu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zarejestrowani indywidualnie lub grupowo przez formularz zgłoszeniowy na portalu www.deomeo.pl.
 4. Warunkiem wstępu na spotkanie jest dostarczenie organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania odpowiedniego oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika wraz z jego numerem kontaktowym. Wzór oświadczenia jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Poprzez wstęp na spotkanie uczestnik zgadza się na wzięcie udziału we wszystkich zaplanowanych przez organizatora punktach programu w godzinach do 9.00 do 17.00.
 6. Podczas spotkania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, nikotyny lub używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania spotkania z przyczyn nie zawinionych przez organizatora. W przypadku odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 8. W przypadku niestosowania się uczestnika do postanowień tego regulaminu organizator ma prawo wezwać opiekuna prawnego uczestnika, a w razie konieczności odpowiednie służby porządku publicznego. Opiekun prawny uczestnika spotkania zgadza się również na wezwanie przez organizatora, w razie uzasadnionej potrzeby, służb medycznych.
 9. Uczestnik spotkania zobowiązuje się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych.
 10. Organizator zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego w sprawie organizacji i przebiegu całego spotkania pod numerem 533 833 399.