18-20 września 2020r. – REKOLEKCJE BIBLIJNE – KOREPETYCJE Z LISTÓW ŚW. PAWŁA

Listy św. Pawła były kierowane do konkretnych wspólnot założonych w większości przez samego Apostoła, tworzących pierwotny Kościół. Słowa te nie straciły swojej aktualności pomimo czasu i możemy je odczytywać jako słowa kierowane do nas. Ale aby to czynić w sposób prawidłowy pomocne jest głębokie studium tej lektury odczytując sens duchowy, nie pomijając sensu dosłownego. W prawidłowym odczytywaniu sensu dosłownego będą pomagać nam nauczyciele ze Szkoły Dabar, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego, ale również sięgając do oryginalnych tłumaczeń listów, sięgając do okoliczności, w których te listy były pisane, jak również sięgając do innych tekstów biblijnych, odnosić będą te listy do naszego życia.

Ks. Marcin Kowalski, prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych (Biblicum, Rzym), doktor habilitowany nauk teologicznych (KUL Lublin), adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, wykładowca Pisma
Świętego w WSD Kielce, KUL Lublin, Urbaniana (Rzym) oraz Orchard Lake (USA), redaktor kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej, autor scenariuszy, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce biblijnej oraz komentarzy do czytań niedzielnych z cyklu Jutro Niedziela (www.stacja7.pl). Ostatnio opublikował komentarz 2 List do Koryntian (Katowice 2018) oraz Straszna książka (razem z o. Adamem Szustakiem OP).

Ks. Adam Kubiś urodził się w 1976 r. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Jest księdzem diecezji rzeszowskiej. Po święceniach kapłańskich studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006)
i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). W 2019 r. uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii
i Listach św. Jana. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, Kielcach i Orchard Lake (USA). Opublikował m.in.: The Book
of Zechariah in the Gospel of John
(Pendé 2012). Jest redaktorem półrocznika biblijno-teologicznego Verbum Vitae.

GDZIE   KIEDY   JAK?

T E R M I N
➡ 18 – 20 września 2020 r.
➡ zapisy kończą się 11 września

M I E J S C E
➡ DOM DIECEZJALNY TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

F O R M A   U C Z E S T N I C T W A
➡ stacjonarnie (w zależności od obowiązujących obostrzeń)
➡ online (niezależnie od obostrzeń)
➡stacjonarnie i online (tzn. jeżeli nie będzie możliwego uczestnictwa
stacjonarnego z powodu obostrzeń dyktowanych stanem epidemii, wówczas skorzystam z rekolekcji online)

D A R O W I Z N A   N A   C E L E   S T A T U T O W E   P R Z E Z N A
C Z O N A   N A   O R G A N I Z A C J Ę   R E K O L E K C J I
➡ w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: na koniec rekolekcji będzie zbierana dobrowolna kolekta
➡ w przypadku uczestnictwa online: dowolna kwota

P O S I Ł K I

Istnieje możliwość rezerwacji posiłków przez formularz zapisów.
Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują:

piątek – kolacja,

sobota – śniadanie, obiad i kolacja,

niedziela – śniadanie, obiad.
Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.

Dla osób nocujących w TABORze posiłki będą wydawane na jadalni. Dla osób nienocujących posiłki będą wydawane w miejscu odbywania się rekolekcji.
Posiłki przygotowuje firma „Taborowe Smaki” (https://bit.ly/2XxaDwd)
Posiłki opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Prosimy o dostosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego na jadalni.

N O C L E G I
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w naszym Domu przez formularz zapisów.
*pozostały jedynie pokoje z łóżkami piętrowymi (do zajęcia – dolne łóżka)

Dostępne są:
➡ pokoje 1-osobowe 160 zł/os.
➡ pokoje 2-osobowe (łóżka pojedyncze) 100 zł/os.
➡ pokoje 4-osobowe (łóżka piętrowe) 70 zł/os. (płatne na miejscu).
W cenie ujęte są dwie doby noclegowe. Noclegi opłacamy w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
UWAGA!
Pokój dwu- oraz czteroosobowy mogą zarezerwować jedynie osoby, które
mieszkają ze sobą na co dzień lub wyrażają zgodę na nocleg z większą
ilością osób! Chęć nocowania z konkretną osobą prosimy wyrazić w uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które wybierają się na rekolekcje w pojedynkę, mogą zarezerwować jedynie pokój jednoosobowy!

NIEZREALIZOWANA REZERWACJA POSIŁKÓW i NOCLEGÓW przepada
po godz. 18:00 w dniu rozpoczęcia rekolekcji. O zmianie rezerwacji prosimy
nas poinformować najpóźniej do godz. 18:00 na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (do 11 września ).

R E Ż I M   S A N I T A R N Y
Wytyczne dotyczące obowiązujących
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa są zawarte w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na dostosowanie się do wymogów Domu Rekolekcyjnego. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu będą mogły zostać usunięte z rekolekcji przez Dyrektora Domu bez zwrócenia
wpłaconej kwoty.

✔ K O N T A K T   Z   R E C E P C J Ą
W razie pytań prosimy o wiadomość:
✉ e-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl;
☎ tel. 533 833 399 od 8.00 do 18.00.

✔ Prosimy o uważne przeczytanie R E G U L A M I N U   R E K O L E K C J I

1. Rekolekcje prowadzimy w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani
uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Możliwe są dwie formy
uczestnictwa: stacjonarna lub online. Zaznacza się, że transmisja online
będzie prowadzona nawet jeśli rekolekcje będą prowadzone w formie
stacjonarnej. Rejestracja na rekolekcje odbywa się jedynie przez
poniższy formularz. Do każdej osoby zapisanej poprzez formularz zostaną
wysłane odpowiednie instrukcje, w jaki sposób będzie można uczestniczyć
w rekolekcjach.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

4. Uczestnicy rekolekcji w formie online:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– otrzymają link z hasłem dostępu do transmisji internetowej.
*Prosimy o nieprzesyłanie linku z hasłem osobom niezapisanym przez formularz
zgłoszeniowy
– będą mieli możliwość wpłaty darowizny w dowolnej wysokości na konto Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.

5. Uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej:
– zostaną zapisani na rekolekcje dopiero po przesłaniu poniższego formularza zapisowego
– są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Domu
– opłacają nocleg i wyżywienie w recepcji w dniu rozpoczęcia rekolekcji
– w razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o pilny
kontakt z recepcją i zorganizowanie za siebie zastępstwa, aby nie
blokować wolnych miejsc. O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa
prosimy uprzedzić wysyłając wiadomość e-mail na adres
recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej.

6. Organizator zapewnia możliwość rezerwacji noclegów i posiłków w czasie rekolekcji przez formularz zapisów.
– Zmiana rezerwacji noclegów i posiłków jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
– W przypadku przybycia na rekolekcje po godzinie 18:00 w dniu
rozpoczynającym rekolekcje, rezerwacja posiłków i noclegów przepada.
– Jeżeli uczestnik nie poinformował organizatora o rezygnacji z posiłków,
jest obowiązany opłacić koszty z tym związane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób
prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn
niezawinionych przez organizatorów. W przypadku odwołania rekolekcji
z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty,
zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele
ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich
odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.

8. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.

9. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.

10. W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu
sanitarnego, uczestnicy rekolekcji w formie stacjonarnej zobowiązują się do:
– zezwolenia na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren Domu
– noszenia maseczki ochronnej na terenie TABORu przez cały czas trwania
rekolekcji. Wyjątek stanowi przebywanie w wynajmowanym w Domu pokoju.
Maseczki będzie można zakupić w recepcji w budynku głównym
–dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektów takich jak:
budynek, w którym odbywają się rekolekcje, budynek główny, jadalnia.
Organizator zapewnia dostępność płynów dezynfekujących
– używania
długopisów i notatników otrzymanych jedynie w recepcji rekolekcji. Po
zakończeniu ostatniego punktu programu rekolekcji, długopisy, notatniki
oraz identyfikatory należy złożyć w recepcji. Będą one do pobrania
następnego dnia
– poinformowania osób posługujących i niezwłocznego
opuszczenia terenu Domu jeśli zaobserwuje u siebie objawy takie jak:
gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, ogólne osłabienie. Pracownicy
TABORu zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała osobom,
u których zostaną zauważone powyższe objawy
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższych zobowiązań, mogą zostać natychmiastowo usunięte z rekolekcji przez dyrektora TABORu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

11. Organizator rekolekcji zapewnia zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa na terenie TABORu w związku ze stanem pandemii.

12. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR,
w którym rekolekcje są prowadzone (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w poniższym formularzu w celach organizacji rekolekcji przez KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE TABOR im. Jana Pawła II

13. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerem telefonu
533 833 399 (od 8.00 do 18.00)

LINK DO FORMULARZA ZAPISOWEGO: https://forms.gle/XoMHYortMZwSJkUq7

—————————————————————————————

P  L  A  N     R  E  K  O  L  E  K  C  J  I

Piątek, 18 września

16.00   Recepcja

18.00   Kolacja

19.00   Eucharystia

20.00   Katecheza I

21.00   Apel Maryjny

Sobota, 19 września

8.00     Śniadanie

9.00     Katecheza II

10.00   Przerwa na kawę i herbatę

11.00   Katecheza III

12.00   Anioł Pański – adoracja Najświętszego Sakramentu

13.00   Obiad

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15   Katecheza IV

16.15   Przerwa na kawę i herbatę

17.00   Eucharystia

18.00   Kolacja grecka – Agape

*W kaplicy TABORu możliwość całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy

Niedziela, 20 września

8.00     Śniadanie

9.00     Katecheza V

Krąg doświadczeń – praca w grupach

Przerwa na kawę i herbatę

Przygotowanie do Eucharystii

12.00   Eucharystia

13.15   Obiad

Zakończenie rekolekcji

*Zastrzega się możliwość zmian w programie